סגל הוראה

סגל הוראה

לשכת הסגל מטפלת במינויים האקדמים והמינהליים של חברי סגל ההוראה בכל הדרגות. הן משתלמים בטכניון והן עמיתי הוראה ומורים מן החוץ.